Hasar Süreci

 

 

 

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde; olay yurtdışında meydana gelmişse altmış iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER :

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürlüğü´ ne iletilmesi gerekmektedir.

Hasar Tarihi, Poliçe Numarası, İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı, İhbarda bulunanın telefon numarası, Hasar Sebebi, Tahmini hasar miktarı, Hasar şeklinin kısaca tanımı

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maddi zarar taleplerinde:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,

Yolcu bileti,

Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,

Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,

Yolcu bileti,

Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,

Tedavi giderlerini gösteren belgeler,

Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,

Yolcu bileti,

Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

 

Veraset ilamı,

Nüfus aile tablosu,

Ölüm raporu.

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve poliçede kayıtlı deniz aracındaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

PRİMİN TAHSİL EDİLEMEMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücreti poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.

Belgelerin eksiksiz olarak şirketin merkez veya bölgelerine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, poliçe şartları çerçevesinde ödenir. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır.

Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder. Sigorta ettiren veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Zarar Görenlerin Çokluğu

 

Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda Sigorta ettirene rücu edebilir. Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

Tazminatı gerektiren olay; a) Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,

b) Kaza, sigorta ettirenin ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

c) İşletmecinin hat izninde kayıtlı olmayan deniz araçlarıyla yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,

ç)Deniz aracının, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli gemi adamlarından yoksun biçimde sefere çıkmasından meydana gelmişse, d) İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

e) Gerekli ilk yardım malzeme ve ilaçların deniz aracında bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse,

f) Deniz aracının, ilgili mevzuata göre, gerekli yeterliliğe sahip kişiler tarafından sevk edilmemesi sonucunda olmuşsa,

g) Kaptan’ın uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak deniz aracını güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmasından meydana gelmişse;

h) Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınmasından veya deniz aracının işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hallerden doğmuşsa,

ı) Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde deniz aracının çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmişse ve sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa sigorta ettirene rücu edilir.

Başa dön

TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürlüğü´ ne iletilmesi gerekmektedir.

Hasar Tarihi, Poliçe Numarası, İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı, İhbarda bulunanın telefon numarası, Hasar Sebebi (LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın, yanıcı parlayıcı patlayıcı maddelerin zarar görmesi), Tahmini hasar miktarı, Hasar şeklinin kısaca tanımı

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maddi zarar taleplerinde:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,

Tedavi giderlerini gösteren belgeler,

Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Maluliyet durumunda aktüer raporu,

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Veraset ilamı,

Nüfus aile tablosu,

Ölüm raporu.

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

 

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Dava masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuşturmadan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları, manevi tazminat talepleri sigorta teminatı dışında kalır.

Sigorta sözleşmesinden veya, sigorta sözleşmesine ilişkin Kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülmez.

 

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Zarar Görenlerin Çokluğu

 

Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir, Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilebilir: a)Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi sonucunda meydana gelmiş ise, b)Tazminatı gerektiren olayın, bahsi geçen maddelerin çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmesi halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse, c)Tazminatı gerektiren olay, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların nakledilmesi sırasında, aracın Kara Yolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmişse, ç)Tazminatı gerektiren olay, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların nakledilmesi sırasında, sürücünün uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında ya da bu kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa,

Sigorta ettiren ve veya sigortalı, olay vukuunda Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın B.1. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve

bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, sigortacı zarar görene tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta ettirene ve/veya sigortalıya rücu edebilir.

Başa dön

TÜPGAZ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürlüğü´ ne iletilmesi gerekmektedir.

Hasar Tarihi, Poliçe Numarası , İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı, İhbarda bulunanın telefon numarası, Hasar Sebebi (LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın, yanıcı parlayıcı patlayıcı maddelerin zarar görmesi, trafik kazası), Tahmini hasar miktarı , Hasar şeklinin kısaca tanımı

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİLMES İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maddi zarar taleplerinde:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,

Tedavi giderlerini gösteren belgeler,

Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı, itfaiye raporu veya bilirkişi raporu,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Veraset ilamı,

Nüfus aile tablosu,

Ölüm raporu.

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

 

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Dava masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuşturmadan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları, manevi tazminat talepleri sigorta teminatı dışında kalır.

Sigorta sözleşmesinden veya, sigorta sözleşmesine ilişkin Kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülmez.

 

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Vadesinde ödenmeyen taksitler için poliçe özel şartları gereği 15 günlük bir temerrüt süresi vardır. Bu sürenin de bitiminde şirketimizin hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Zarar Görenlerin Çokluğu

 

Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir, Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilebilir: a) Tazminatı gerektiren olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi sonucunda meydana gelmiş ise, b) Tazminatı gerektiren olayın, bahsi geçen maddelerin çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmesi halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalı ettirenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse, Sigorta ettiren olay vukuunda Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 9. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, sigortacı zarar görene tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta ettirene rücu edebilir.

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürlüğü´ ne iletilmesi gerekmektedir.

Hasar Tarihi, Poliçe Numarası , İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı, İhbarda bulunanın telefon numarası, Hasar Sebebi, Tahmini hasar miktarı , Hasar şeklinin kısaca tanımı

EKSPER GÖREVLENDİRĠLMESİ

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maddi zarar taleplerinde:

Kaza tutanağı veya bilirkişi raporu,

Özel güvenlik kimlik kartı,

Özel güvenlik vardiya listesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

Kaza tutanağı veya bilirkişi raporu,

Özel güvenlik kimlik kartı,

Özel güvenlik vardiya listesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,

Tedavi giderlerini gösteren belgeler,

Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

Kaza tutanağı veya bilirkişi raporu,

Özel güvenlik kimlik kartı,

Özel güvenlik vardiya listesi,

Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,

Veraset ilamı,

Nüfus aile tablosu,

Ölüm raporu.

Poliçe prim tahsilat makbuzu,

 

Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Dava masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuşturmadan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları, (aksine sözleşme yoksa) manevi tazminat talepleri sigorta teminatı dışında kalır.

Sigorta sözleşmesinden veya, sigorta sözleşmesine ilişkin Kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülmez.

 

PRĠMİN TAHSİL EDĠLMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Belgelerin eksiksiz olarak şirketin merkez veya bölgelerine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, poliçe şartları çerçevesinde ödenir. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.

Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.

Sigorta ettiren veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Zarar Görenlerin Çokluğu

 

Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir, Sigorta e

Copyright © 2008 Bizbize Sigorta ve Aracılık HizmetleriDiyalog Interaktif Medya Hizmetleri